Baglung Office

 • Mr. Dhanbir Sawat

  Senior Monitoring Associate

  db.newah@gmail.com
 • Mr. Min Bahadur Khadayat

  Senior Assistant Project Supervisor

 • Mr.Kamal Bahadur Chhetri

  Senior Driver

 • Mr. Ashik Thapa

  Office Helper